KNJIGE

POETIKA

 

1 Estetika bez estetičara

1. Uvod

2. Platon

3. Aristotel

4. Helenizam

5. Neoplatonizam

6. Sholastika

7. Renesansne poetike

8. Zaključak. Baumgarten

 

2 Delo u vremenu

1.Laza Nančić i vreme socijalista

2.Delo i reči

3.Kritika pesme i pesništva

4.Roman i kritika proze

5. Suštastvo dramskog stvaralaštva

6.Laza Nančić i priroda umetnosti

7.Dodatak

   a.Poslednji dnevi, smrt i mrtvo telo Svetozara Markovića

   b.Napomene i komentari

RETORIKA  I

 

1. Uvod

2. Istorija retorike (Sofisti i početak retorike, Protagora, Gorgija, Lisija, Isokrat, Demosten, Kritika sofista i upotrebe govora, Aristotel i Retorika)

3. Retorika u Rimu (Ciceron, Kvintilijan, Sledbenici Kvintilijana)

4. Poznohelenistička i srednjovekovna retorika (Isidor Seviljski)

5. Novovekovna retorika (Lomonosov, Alkibijad)

6. Savremena retorika (Sterija, Perelman, Lotman)

7. Retorika danas