BIOBIBLIOGRAFIJA

 

Milan Uzelac (1950) je filozofiju studirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu i diplomirao 1974. radom iz oblasti estetike "Položaj pesništva u Platonovom mišljenju" [komisija: Danko Grlić (predsednik), Branko Pavlović i Mirko Zurovac]. Na odelenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu magistrirao je estetiku radom: "Estetička i književno-kritička shvatanja socijaliste druge polovine XIX veka Laze Nančića" 1980. godine [komisija:  Dragan M. Jeremić (predsednik), Branko Pavlović i Mirko Zurovac]. Pet godina kasnije (1985), na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu odbranio je doktorsku disertaciju "Filozofija igre Eugena Finka" [komisija: Branko Despot (predsednik), Danilo Pejović i Ante Pažanin].

 

Profesor je Pedagoške akademije u Kikindi (1981-1986). U zvanje docenta univerziteta za predmete Opšta teorija umetnosti i Sociologija umetnosti izabran je na Akademije umetnosti u Novom Sadu 1986 (komisija: Milan Damnjanović, Božidar Kovaček i Sergej Flere), gde je u tom zvanju predavao do 1990, kada je izabran za vanrednog profesora Estetike na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (komisija: Danilo Pejović, Mirko Zurovac i Miladin Životić) a pet godina kasnije (1995), na istom fakultetu, Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, izabran je za redovnog profesora Filozofije za predmete Estetika i Ontologija (komisija: Mihailo Đurić, Mirko Zurovac, Sreten Petrović, Miladin Životić i Jovan Aranđelović).

 

Od 1986. do 2007. na Akademiji umetnosti i Filozofskom fakultetu u Novom Sadu predavao je Opštu teoriju umetnosti, Sociologiju umetnosti, Estetiku, Estetiku muzike, Uvod u filozofiju, Istoriju filozofije i Ontologiju. Narednih četiri godine (2007-2011), u zvanju redovnog profesora filozofije na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici predaje Filozofiju srednjega i novoga veka i Ontologiju, da bi potom, u zvanju profesora visoke škole, na Visokoj školi za vaspitače u Vršcu, predavao Pravce savremene filozofije, Filozofske osnove savremenih pedagoških teorija, Filozofiju estetskog vaspitanja, Primenjenu logiku, Estetsko u stvaralaštvu (specijalistički kurs) [2011-2015]. Od februara 2015. do februara 2019. bio je profesor Sportske akademije Beograd u Beogradu, gde je predavao Filozofiju i istoriju sporta i Retoriku.

 

Sa svojim saopštenjima učestvovao je na međunarodnim kongresima i skupovima filozofa u Madridu, Frajburgu, Kelnu, Jeni, Minsteru, Moskvi, Rigi, Ređio Emiliji, Zagrebu, Podgorici, Istočnom Sarajevu, Dubrovniku. Radove iz oblasti filozofije objavio je u Nemačkoj, Americi, Rusiji, Francuskoj, Italiji, Češkoj, Brazilu i Japanu. U stručnim i književnim časopisima publikovao je niz radova iz oblasti filozofije, estetike i književne kritike i preveo više tekstova sa nemačkog, ruskog i rumunskog jezika.

 

Član je Deutsche Gesellschaft für phänomenologische Forschung (Trier, Nemačka) [1991], Assotiation internationale des critiques d'art (Paris, Francuska) [1995], International Board of Advisors of Center for Advanced Researrch in Phenomenology (Boca Raton, Florida, USA) [1995],  Martin-Heidegger-Gesellschaft (Meßkirch, Nemačka) [2013], Deutsche Gesellschaft für Philosophie  (Marburg, Nemačka) [2014]. Redovni je član Srpske akademije obrazovanja [2016].

 

 

а. Knjige eseja i studija

(izbor)

 

Uzelac, M.: Pesnički govor (eseji), Stav-Ulaznica, Kikinda-Zrenjanin 1984, str. 192.

Uzelac, M.: Rostirea întreruptă. Interpretări din poezia lui Ion Bălan. /Prekinut rast, interpretacije poezije Jona Balana/, Libertatea, Pančevo 1985, str. 116.

Uzelac, M.: Filozofija igre. Prilog fenomenologiji igre kod Eugena Finka, Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad 1987, str. 180.

Uzelac, M.: Druga stvarnost, (studije o odnosu umetnosti i stvarnosti), Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad 1989, str. 131.

Uzelac, M.: Stvarnost umetničkog dela, (studije o odnosu umetnosti i stvarnosti), Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad 1991, str. 143.

Uzelac, M.: Uvod u estetiku, Univerzitet u Novom Sadu /Akademija umetnosti & Prometej, Novi Sad 1993, str. 338

Uzelac, M.: Kosmologija umetnosti (studije o odnosu umetnosti i stvarnosti), Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad 1995, str. 248.

Uzelac, M.: Estetika, Akademija umetnosti, Novi Sad 1999, str. 345; Stylos, Novi Sad, 2003, str. 312.

Uzelac, M.: Istorija filozofije I-II, Viša škola za obrazovanje vaspitača u Vršcu, Vršac 2003, str. 320 + 314.

Uzelac, M.: Postklasična estetika, Viša škola za obrazovanje vaspitača u Vršcu, Vršac ¹2004. стр. 152; ²2006, str. 192.

Uzelac, M.: Filozofija muzike, Stylos, Novi Sad 2005, str. 394.

Uzelac, M.: Horror musicae vacui. Requiem za muziku i muzičare XX veka, Viša škola za obrazovanje vaspitača u Vršcu, Vršac 2005. str. 176; Novi Sad, Studio Veris 2007, str. 172.

Uzelac, M.: Metafizika, Viša škola za obrazovanje vaspitača u Vršcu, Vršac 2006, str. 238; Studio Veris, 2007, 238.

Uzelac, M.: Disipativna estetika. Prvi uvod u postklasičnu estetiku, Viša škola za obrazovanje vaspitača u Vršcu, Vršac 2006, str. 268.

Uzelac, M., Rašajski, J.: Laudatio Steriae, Triton & Sterijino Pozorje, Vršac-Novi Sad 2006, str. 56.

Uzelac, M.: Uvod u filozofiju. Pojam i predmetno polje filozofije, Studio Veris, Novi Sad 2007, str. 162.

Uzelac, M.: Metapedagogija I. Paideia kao paidia politike, Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača u Vršcu, Vršac 2007, str. 126.

Uzelac, M.: Fenomenologija sveta umetnosti, Studio Veris, Novi Sad 2008, str. 312.

Uzelac, M.: Predavanja iz srednjovekovne filozofije, Studio Veris, Novi Sad 2009, str. 204.

Uzelac, M.: Fenomenologija, Studio Veris, Novi Sad 2009. str. 151.

Uzelac, M.: Metapedagogija II, Studio Veris, Novi Sad 2009, str. 140.

Uzelac, M.: Inflaciona estetika, Studio Veris, Novi Sad 2009, str. 184.

Uzelac, M.: Priče iz Bolonjske šume, Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača, Vršac 2009, str. 267.

Uzelac, M.: Filozofija poslednje umetnosti, Studio Veris, Novi Sad 2010, str. 101.

Uzelac, M.: Glavni pravci savremene filozofije, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Vršcu, Vršac 2011, str. 373.

Uzelac, M.: Uvod u estetiku. Predavanja u zimskom semestru 1992. godine, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Vršcu, Vršac 2011, str. 270.

Uzelac, M.: Praktična fenomenologija, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Vršcu, Vršac  2012, str. 127.

Uzelac, M.: Praktična fenomenologija, [elektronsko izdanje], Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Vršcu, Vršac  Ф 2013 , str. 174. ISBN 978-86-7372-169-9

Uzelac, M.: Filozofija obrazovanja I. Filozofske osnove savremenih pedagoških teorija, Visoka škola strukovnih studija, Vršac 2012, str. 268.

Uzelac, M.: Filozofija obrazovanja I. Filozofske osnove savremenih pedagoških teorija, [elektronsko izdanje], Visoka škola strukovnih studija, Vršac Ф 2013 str. 268. ISBN 978-86-7372-126-2

Uzelac, M.: Filozofija obrazovanja II. [elektronsko izdanje], Novi Sad Ф 2013 , str. 147, ISBN 978-86-89715-00-2

Uzelac, M.: Postklasična estetika. Filozofija poslednje umetnosti, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Vršac 2014, str. 403, ISBN 978-86-7372-204-7

Uzelac, M.: Druga metafizika, [elektronsko izdanje], Veternik Ф 2015, str. 205, ISBN 978-86-89715-01-9

Uzelac, M.: Filozofija obrazovanja. Zavod za izdavanje udžbenika Srbije, Beograd 2016.  str. 385. ISBN 978-86-17-19283-7

Uzelac, M.: Fenomenologija nestajućeg vremena, [elektronsko izdanje], Veternik Ф2017, str. 310, ISBN 978-86-89715-07-1

Uzelac, M.: Poetika (Estetika bez  estetičara), Vršac 2018, str. 312.

Uzelac, M.: Delo u vremenu. Poetika Laze Nančića, Vršac 32018 str. 178.

Uzelac, M.: Retorika, Veternik 2018, str.  158.

Uzelac, M.: Fenomenologija nastajućeg ne-vremena, [elektronsko izdanje], Veternik 2019, str. 190, ISBN 978-86-89715-08-8

Uzelac, M.: Vreme same stvari [elektronsko izdanje], Vršac 2020, str. 140, ISBN 978-86-89715-09-5

Uzelac, M.: Filozofija sporta [elektronsko izdanje], Vršac 2020, str. 306, ISBN 978-86-89715-10-1

Uzelac, M.: Filozofija obrazovanja. Prošireno izdanje 2020, Novi Sad 2020, str. 599, ISBN 978-86-89715-11-8

Uzelac, M.: Estetika bez estetičara. Poetika. Retorika. Delo u Vremenu, Novi Sad 2020, str. 633, ISBN 978-86-89715-13-2

Uzelac, M.: Fenomenologija našeg vremena, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad 2020, str. 512, ISBN 978-86-7543-387-3

 

 

Na sajtu u delu Knjige  ranije publikova knjige su na nov način pregrupisane radi bolje preglednosti i još nisu sve ponovo katalogizovane

(što ne utiče na njihov sadržaj)

 

b. Eseji, studije

(izbor)

 

Uzelac, M.: Položaj pesništva u Platonovom mišljenju, Književna kritika, Beograd 1975/6, str. 30-40.

Uzelac, M.: Despre început (Timpul şi posibilităţile sale), Lumina, Pančevo, 1975/6, str. 435-438.

Uzelac, M.: Nadgrobije Jovana Sterije Popovića, Književna kritika, Beograd 1976/6, str. 33-6.

Uzelac, M.: Die tatsächliche Dichtung, Materijali IX međunarodnog kongresa za estetiku, Dubrovnik 1980, Bd. II, S. 507-8.

Uzelac, M.: Čas iz pesništva Vaska Pope, Književna kritika, 1980/3, str. 36-41.

Uzelac, M.: Permanenţa reîntoarcere la început, Lumina, Pančevo, 1980/10, str. 614-7.

Uzelac, M.: O pojmu slobode kod Marxa, Stav, Kikinda 1981, str. 82-6.

Uzelac, M.: Poezia şi lumea obiectuală, Lumina, Pančevo 1981/12, str. 897-902.

Uzelac, M.: Finkovo tumačenje Ničea, Književna kritika, Beograd 1982/4, str. 67-73.

Uzelac, M.: Jedno značajno tumačenje Ničea (o knjizi D. Grlića), Književna kritika, Beograd 1982/4, str. 87-90.

Uzelac, M.: Svet slike. Uvid, u zborniku: Umetničko delo danas, Beograd 1983, str. 33-7.

Uzelac, M.: Praktično upućivanje Baumgartenovih Meditationes... Ulaznica, Zrenjanin 1983/89, str. 31-3.

Uzelac, M.: Adevărul şi neadevărul drept continut in poezie, Lumina, Pančevo, 1983/3-4, str. 6-10.

Uzelac, M.: Estetička teorija Teodora Adorna, Lumina, 1983/3-4, p. 6-10.

Uzelac, M.: Spaţiul şi timpul jocului, Lumina, Pančevo 1983/9, str. 78-82.

Uzelac, M.: Uvod u filozofiju Edmunda Husserla I, Godišnjak Pedagoške akademije u Kikindi, Kikinda 1984, str. 59-71.

Uzelac, M.: Stvarnost i nestvarnost kao dimenzije igre i umetnosti, u zborniku: Stvarnost u umetničkom delu, Beograd 1984, str. 44-51.

Uzelac, M.: Uvod u filozofiju Edmunda Husserla II, Godišnjak Pedagoške akademije u Kikindi, Kikinda 1985, str. 29-38.

Uzelac, M.: Umetničko proizvođenje i tehnika, u zborniku: Umetnost i tehnika, Beograd 1985, str. 97-104.

Uzelac, M.: Umetnost i politika Mikela Difrena, Ulaznica, Zrenjanin 1985, str. 50-52.

Uzelac, M.: Uvod u filozofiju, Theoria, Beograd 1986/1-2, str. 279-281.

Uzelac, M.: Kultura rada - rad kulture, Savremenost, Novi Sad 1987/ 12, str. 30-35.

Uzelac, M.: Finkovo tumačenje sveta kao kosmoontologija, Filozofska istraživanja, Zagreb 1987/20, str. 139-145. (b) Uzelac, M.: Zum kosmo-ontologischen Denkansatz in Finks Philosophie, in: Synthesis philosophica, Zagreb 1988/5, str. 133-139.

Uzelac, M.: Početak filozofije, Stav Kikinda 1988/35-6, str. 50-52.

Uzelac, M.: Uz jednu interpretaciju Husserlove fenomenologije, Savremenost, Novi Sad 1988/10-11, str. 160-162.

Uzelac, M.: Intersubjektivität und Welt, u zborniku: Die Frage der Grundlegung der Politik im Denken Eugen Finks, Freiburg/Br. 1988, str. 30-43. (b) Uzelac, M.: Intersubjektivitet i svet, Filozofska istraživanja, Zagreb 1988/27, str. 1243-1250. (c) Uzelac, M.: Intersubjektivität und Welt, in: Eugen Fink. Sozialphilosophie, Anthropologie, Kosmologie, Pädagogik, Methodik, Hrsg. Anselm Böhmer, Orbis Phaenomenologicus, Königshausen & Neumann, Würzburg 2005, S. 60-70.

Uzelac, M.: Napomena o postmodernoj, Savremenost, Novi Sad 1988/ 12, str. 178-183.

Uzelac, M.: Mišljenje kraja pesništva, Stav, Kikinda 1989/37-8, str. 24-31.

Uzelac, M.: Hegel i suština tragičnog, Godišnjak Instituta za filozofiju, Beograd 1989, str. 17-28.

Uzelac, M.: Svet: osnovno pitanje filozofije, Filozofska istraživanja, Zagreb 1990/38-39, str. 1331-1338 (sa rezimeom na nemačkom jeziku: Welt: die Grundfrage der Philosophie).

Uzelac, M.: Kontinuitet vremena i/u vreme diskontinuiteta, u zborniku Evropa posle 1992, Zavod za međunarodnu naučnu, prosvetnu, kulturnu i tehničku saradnju republike Srbije, Beograd 1991, str. 58-63.

Uzelac, M.: Umetnost i odluka, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knj. XX, Novi Sad 1992, str. 5-19 (sa rezimeom na nemačkom jeziku: Kunst und Entscheidung).

Uzelac, M.: Fenomen sportske igre, Godišnjak Fakulteta za fizičku kulturu, br. 3, Beograd 1992, str. 37-44.

Uzelac, M.: Die Philosophie der Welt und die Welt der Philosophie, in: JTLA (Journal of the Faculty of Letters, The University of Tokio, Aesthetics), Vol. 17, 1992, S. 79-98.

Uzelac, M.: Realnost i fikcija u dramskom delu, Univerzitetska misao, časopis za umetnost Univerziteta u Prištini, 1992. Vol. 1, N. 1, str. 45-46.

Uzelac, M.: Radikalna kritička refleksija kao temelj negativne ontologije, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knj. XXI-XXII, Novi Sad 1994, str. 41-48.

Uzelac, M.: O poreklu umetnosti, u zborniku: Estetsko i sveto, Gradina, Niš 1994, str. 60-65.

Узелац, М.: Эстетика и искусство постмодернизма. // Вестник Московского университета, сер. 7, № 2, 1994. – С. 79-81.

Uzelac, M.: Techne i tehnika (Problem tehnike kod Heideggera i Finka), Zbornik radova Instituta za filozofiju i sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad 1994, str. 150-162.

Uzelac, M.: Svet kao slika u svetu fantazije, Projek-art, Novi Sad 1994, br. 3, str. 49-53.

Uzelac, M.: Stvarnost sveta pesme, Krovovi, Sremski Karlovci, 1994 /31-32, str. 58-60.

Uzelac, M.: Religijsko i umetničko iskustvo, u zborniku: Religija i likovnost, Nolit, Beograd 1995. str. 139-142.

Uzelac, M.: Egzistentnost umetničkog dela, u zborniku: Kriza i perspektive filozofije, Tersit, Beograd 1995, str. 419-431.

Uzelac, M.: Ontologija "vrednosti" umetnosti, u zborniku: Moral i mitologija u savremenoj umetnosti, Centar susreta "Pokret" i Akademija umetnosti, Novi Sad 1995, str. 191-199.

Uzelac, M.: Edmund Huserl i opovrgavanje psihologizma, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Bd. XXIII, l994, str. 511-518.

Узелац, М.: Философия в Югославии. – В кн.: Возможности и границы познания. – М., 1995. – С. 64-69.

Uzelac, M.: Fenomenološki temelji estetike, Zbornik radova Instituta za filozofiju i sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad 1995, 211-222 (rezime na francuskom jeziku: Les fonds phenomenologiques de l'estetique).

Uzelac, M.: Auf der Suche nach dem Allheilmittel oder die Aufgabe der Philosophie in einer Zeit der gefaehrdeten Wertevorstellungen, JTLA (Journal of the Faculty of Letters, The University of Tokyo, Aesthetics), Vol.21, 1996: Resonantia Dialogica VII. S. 97-102.

Узелац, М.: Поставангард в конце ХХ века. / Материалы международной конференции «Проблемы культуры в условиях новой экономической реальности». – М., 1996. – С. 102-109.

Uzelac, M.: Poreklo spora o strukturi estetskog predmeta. U zborniku: Ka filozofiji umetnosti. U spomen Milanu Damnjanoviću; Univerzitet umetnosti u Beogradu i Estetičko društvo Srbije, Beograd 1996, str. 242-261.

Узелац, М.: Непрерывность времени во время нарушенной преемственности. – В сб.: Встречи европейских культур. / Государственный институт искусствознания. – М., 1996. – С. 161-170.

Узелац, М.: Космология искусства. // Silentium, № 3, 1996. – С. 435-446.

Uzelac, M.: Yugoslavia. (Fenomenologija u Jugoslaviji). In: Encyclopedia of Phenomenology, Kluwer Akademic Publishers, Dordrecht/Boston/London, 1997, pp. 744-749.

Uzelac, M.: The World and Existenz, in: Karl Jaspers: Philosophie auf dem Weg zur "Weltphilosophie", (Hrsg. Leonard H. Ehrlich, Richard Wisser), Koenigshausen & Neumann, Wuerzburg 1998, S. 177-182.

Uzelac, M.: Arte e Phenomenologia in Huserl, in: Annali (5), Instituto Antonio Banfi, Reggio Emilia/ Firenze 1998, pp. 17-45. (b) Uzelac, M.: Art and Phenomenology in Edmund Husserl, Axiomathes, Nos. 1-2, Trento 1998, pp. 7-26.

Uzelac, M.: Fenomén – živý či mrtvý? O zakládajícím charakteru základních pojmů Eugena Finka, in: Fenomén jako filosofický problem. Sborník prací k filosofii Jana Patočky a Eugena Finka, OIKOYMENH, Praha 2000, S. 143-149.

Uzelac, M.: Fenomenologija i pedagogija (filozofski aspekti identiteta), Zbornik Više škole za obrazovanje vaspitača u Vršcu br. 5, Vršac 1999, str. 38-47.  (b) Uzelac, M.: Fenomenologia şi pedagogie (Aspectele filozofice ale identitâţii), tr. T Spariosu, Zbornik Više škole za obrazovanje vaspitača u Vršcu br. 5, Vršac 1999, str. 49-54.

Uzelac, M.: Univerzitet i evropski kulturni imperijalizam ili "Priče iz Bolonjske šume", Zbornik Više škole za obrazovanje vaspitača u Vršcu br. 8, Vršac-Temišvar 2002, str. 40-50. (b) Uzelac, M.: Universitatea şi imperialismul cultural european sau "Poveştile din pădurea Bologneză", tr. A. Negru, Zbornik Više škole za obrazovanje vaspitača u Vršcu br. 8, Vršac-Temišvar 2002, str. 51-60.

Uzelac, M.: Haptika: estetika i njena krajnja mogućnost, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 114-115, Novi Sad 2003, str.39-52.

Uzelac, M.: Muzika u svetlu "lošeg raspoloženja" (Mesto muzike u Kantovom sistemu muzike), Arche, Časopis za filozofiju Odelenja za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Br. 1, Novi Sad 2004, str. 163-176.

Uzelac, M.: De ludo globi (Teološko-ontološko tumačenje igre u uslovima nepredvidljivosti), Zbornik Više škole za obrazovanje vaspitača u Vršcu br. 10, Vršac 2004, str. 45-56. (b) Uzelac, M.: Filozofija igre Nikole Kuzanskog, Otačnik, godina III, sv. 2, Beograd 2009, str. 729-742

Узелац, М.: Становление логического бытия музыки в ранних работах А.Ф. Лосева в свете феноменологии. // Философия и будущее цивилизации:  Тезисы докладов и выступлений IV Российского философского конгресса (Москва, 24-28 ма 2005г.): В 5т. Т.2. – М.: Современне тетради, 2005. – С. 741-2.

Uzelac, M.: Schelers Deutung des Todes (Zu seiner Lehre von den letzten Dingen), Arche, Časopis za filozofiju Odelenja za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Br. 4, Novi Sad 2005, str. 93-102.

Узелац, М.: Русская философия в контексте европейской культуры. - В сб.: Руская философия и Православие в контексте мировой культуры: Сборник материалов Международной научной конференции (Краснодар, КубГУ, 20 - 23 октября 2004 г.). Кубанское отделение РФО РАН. - Краснодар: РИЦ "Мир Кубани", 2005. - сс. 30 - 33.

Узелац, М.: Проблема "контекста европейской культуры" и "места" русской философии в ней. - В сб.: Русская философия и православие в контексте мировой культуры: Сборник статей участников Международной научной конференции /Отв. ред. П.Е. Бойко, А.А. Тащиан. - Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2005. - 448 с. - сс. 9 - 24.  (b) Узелац, М.: Проблема контекста европейской культуры и места русской философии в ней, «Международные научные исследования» (№1-2, 2011), С.7-14. http://www.intereconom.com/scientific-researches.html 

Uzelac, M.: Стерија jenseits der Metaphysik, u zborniku: Sterija fenomen vremena  1806-1856-2006, I knjiga, Sterijino pozorje, Novi Sad 2006, str. 45-52.

Uzelac, M.: Dušan Todorović's virtual world of unreachable reality, in: Dušan Todorović : projekti-instalacije-slike : Muzej virtualne imovine. Muzej Vojvodine, Novi Sad 2006, p. 5.

Uzelac, M.: Metateorijsko poreklo graničnih pedagoških pojmova: umetnost, vrlina, darovitost, umetničko vaspitanje. U zborniku:  Metateorijski akcenti pedagoške metodologije. Kontekst i njegovo razumevanje, SPDV, Novi Sad 2006, str. 119-143. ISBN 86-84367-30-08

Uzelac, M.: Bolonja - nemoguća misija.  U zborniku: Metateorijske rasprave. Metodološki aspekti. Monografija, SPDV, Novi Sad 2007. str. 81-95, ISBN 978-86-84367-36-7

Uzelac, M.: Dekonstruktivni metateorijski pristup istoriji ideje obrazovanja (I), U zborniku: Metodologija zasnovane teorije, SPDV, Novi Sad 2008, str. 71-94, ISBN 978-86-84367-41-1

Uzelac, M.: Univerzitetsko pitanje kao «pitanje života» u svetlu tzv. Bolonjskih procesa, U zborniku: O odnosu kvantitativnih i kvalitativnih metoda u pedagoškim istraživanjima, SPDV, Novi Sad 2008, str. 131-153, ISBN 978-86-84367-44-2

Uzelac, M.: Suština i struktura akademskog obrazovanja, u zborniku: Metateorijski pristupi u pedagogiji, SPDV, Novi Sad 2009, str. 99-116. ISBN  978-86-84367-52-7, COBIS.SR-ID 245510663, UDK 378.1; UDK 378.4:14 Kant, I.; UDK 378.4:14 Šeling, F.V.J.; UDK 37:14 Niče, F.

Узелац, М.: Каково предназначение философии? – В кн.: Бюллетень истории русской философии и культуры "Дом А.Ф. Лосева". Вып. 8. – М.: Водолей Publisher, 2009. – 128 c. - сс. 80-90. ISBN 978-5-9796-0056-7 http://www.losev-library.ru/index.php?pid=4996  (b) Узелац, М.: Kаково предназначение философии, «Международные научные исследования» (№3-4, 2011), С.6-12. http://www.intereconom.com/scientific-researches.html

Uzelac, M.: Razmeđa sistemnog i modulnog pristupa obrazovanju (metateorijski pristup), SPDV, Novi Sad 2010, str. 99-118. ISBN 978-86-84367-54-1, COBIS.SR-ID 259246087, UDK 37.2:72, 37.014:978.6

Uzelac, M.: Zagonetnost sudbine filozofskog opstanka na tlu transcendentalne fenomenologije, Politička misao, god. 47, Zagreb 2011/3, str. 108-116.  UDK 165.62 101 ISSN 0032-3241 (štampano izdanje), ISSN 1864-0828 (online izdanje http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=96158 )

Узелац, М.: Реформа системы сербского образования плюс болонизация всей страны...“ (пер. А.А. Травкина), у зборнику ГАСК: Христианская культура и славянский мир, Москва 2010, стр. 176-185. ISBN 978-5-85291-064-6 http://www.za-nauku.ru//index.php?option=com_content&task=view&id=4132&Itemid=39  (b) Узелац, М.: Реформа высшего образования Сербии, «Репутациология» (Vol. 4 Nom. 1-2) (№1-2, 2011), С.56-65. http://www.intereconom.com/archive-reputiology/116.html  (c) Узелац, М.: Реформа высшего образования Сербии, «Конфликтология», (№1, 2011), С. 111-128 . http://mars.arbicon.ru/index.php?mdl=content&id=89871

 Uzelac, M.:, « La philosophie de la musique d'A.F. Losev et sa parenté avec le néo-platonisme tardif » in Maryse DENNES (éd.), L’œuvre d’Alekseï Losev dans le contexte de la culture européenne, Slavica Occitania, 31, 2010, p. 231-248.  (b) Uzelac, M.: Rođenje filozofije muzike A.F. Loseva iz duha poznog neoplatonizma, Otačnik, sveske 1-2, (2010), str. 419-433 .

Uzelac, M.: Mogućnost utemeljenja filozofije obrazovanja u svetlu teorije pedagoškog pluralizma (I deo),  u: “Pluralizam u obrazovanju. Dometi i ograničenja, Zbornik radova (gl. urednik R. Grandić – Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, 2011, Budisava : Krimel),  UDK 37 : 1, ISBN 978-86-6065-090-2, str. 171-188.

 Uzelac, M.: Filozofija svijeta života vs. transcendentalna egologija, „Filozofska istraživanja“, 123 God 31 (2011) Sv. 3 (511-522) Izvorni članak UDK 165.62 (091) ISSN 0351-4706 http://www.hrfd.hr/u/dokumenti/04%20Uzelac.pdf

Uzelac, M.: Mogućnost utemeljenja filozofije obrazovanja u svetlu teorije pedagoškog pluralizma (II deo) (UDK 37.014.3 : 37.018.5:001, u: „Pedagoški pluralizam i filozofija obrazovanja“: Zbornik radova (gl. urednik R. Grandić – Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, 2012, Budisava : Krimel) ISBN 978-86-6065-131-1 , str. 89-113 .

Uzelac, M.:  Sudbina mišljenja u svetu kojem ono više ne pripada, u zborniku:  Čuvar dostojanstva filozofije. Spomenica o godišnjici smrti akademika Mihaila Đurića,  Dosije studio, Beograd 2012, UDK 14 Đurić, M., ISBN 978-86-6047-087-6 , str.  286-305.

Узелац, М.:  Филозофија имена, у зборнику: Язык и культура современного города: Материалы Международной научно-практической конференции (Пенза, 25-27 октября 2012 года).- Пенза, ПГПУ имени В.Г.Белинского, 2012, UDK 42-00 ББК 81.2 Я 41, стр. 205-209.

Узелац, М. Полемическое размышление о возможности полемики в современной философии // Вестник МГИМО-Университета. - №6 (27), 2012. - С.213-215. ISSN  2071-8160

Узелац, М. Философия музыки А.Ф. Лосева: На пути к новому пониманию бытия музыки. – В кн.: Творчество А.Ф. Лосева в контексте отечественной и европейской культурной традиции // Материалы Международной научной конференции „XIV  Лосевские чтения“; Ч. 1. – М.: 2013. - Стр. 317 – 329. ISBN 978 – 5 – 91093 – 005 – 0

Uzelac, M.: Smisao obrazovanja u kontekstu pitanja o kraju umetnosti, u zborniku: Obrazovni sistem i vrednosti iz ugla pluralizma i autonomije ličnosti, urednik R. Grandić, Izd. Pedagoško društvo Vojvodine, Novi Sad 2013, UDK 37.013:7 COBISS SR-ID 282397959, str. 169-213.

Uzelac. M.:  Vječna pitanja na novom raskrižju. Perspektive drugog početka filozofije, Filozofska  istraživanja,  135 God. 34 (2014) Sv. 3 (315–324)

Uzelac, M.: Kunstlosigkeit als Grundfrage der postklassischen Ästhetik, takođe: http://www.uzelac.eu/Studije/UzelacMKunstlosigkeit.pdf

Uzelac, M.:  Pedagoška legitimnost pitanja ishoda iz ugla nove obrazovne politike Srbije, Pedagoška stvarnost, Časopis za školska i kulturno-prosvetna pitanja, izd. Pedagoško društvo Vojvodine, godina LX, br. 4, Novi Sad 2014, UDK 37.014.3 : 37.017, str. 639-653.

Uzelac, M.: .: A fenomenologia do mundo de Eugen Fink como esboço de uma estética universal pós-clássica, Revista Filosófica São Boa Ventura 10 (2), 123-138, jul/dez. 2016.

Uzelac, M.: Pitanje obrazovanja na pragu novog varvarstva. U zborniku: Nacionalni identitet i Bolonjska koncepcija univerziteta, Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Pale 2019, str. 84-102.

Uzelac, M: Auf dem Holzweg sein.  Godišnjak Srpske akademije obrazovanja (za 2018), Beograd 2019, str. 3-11.

Uzelac, M.: λάθε βιώσας. Godišnjak Srpske akademije obrazovanja (za 2019), XIV, Beograd 2020, str. 231-238.

 

 

  c. Izlaganja na međunarodnim skupovima

 

Die tatsächliche Dichtung, IX internacionalni kongres za estetiku, Dubrovnik, avgust 1980.

Zum kosmo-ontologischen Denkansatz in Finks Philosophie, saopštenje na internacionalnom kolokvijumu Phänomenologie und Dialektik, Dubrovnik, septembar 1985.

Eugen Fink und Philosophie, saopštenje na I internacionalnom kolokvijumu o Eugenu Finku, Freiburg/Br., decembar 1985.

Die Frage der Phänomenologie, saopštenje na internacionalnom kolokvijumu Phänomenologie und Dialektik, Dubrovnik, septembar 1986.

Intersubjektivität und Welt, saopštenje na II internacionalnom kolokvijumu o E. Finku, Freiburg/Br., septembar 1987.

Existenz und Coexistenz bei E. Fink, saopštenje na internacionalnom kolokvijumu Phänomenologie heute, Dubrovnik, septembar 1987.

Lebenswelt und Kunst, saopštenje na internacionalnom kolokvijumu Phänomenologie heute, Dubrovnik, septembar 1988.

O pojmu humanizma, saopštenje na Sovjetsko-Jugoslovenskom skupu: Humanizam i kultura, Moskva 1989.

Welt: Grenzproblem der Phänomenologie, saopštenje na razgovorima filozozofa univerziteta Würzburga i Zagreba na temu: Problem sveta u savremenoj nemačkoj filozofiji, Zagreb 1990.

Exposition der Weltproblem bei Eugen Fink, III internacionalnom kolokvijumu o filozofiji E. Finka, Freiburg/Br. 1990.

Kontinuitet vremena i/u vreme diskontinuiteta, saopštenje na Jugoslovensko-Sovjetskom skupu Evropa posle 1992, Prohor Pčinjski 1991.

Die lebensweltliche Grundlegung der Kunst, XII internacionalni kongres za estetiku, Madrid, avgust 1992.

Spiel der Welt - Welt des Spies, IV kolokvijum o filozofiji E. Finka, Freiburg/Br., septembar 1992.

Welt und Existenz? saopštenje na XIX svetskom kongresu za filozofiju (sekcija o Jaspersu), Moskva, avgust 1993.

Ontologija "vrednosti" umetnosti, Centar susreta Pokret, Novi Sad, april 1995.

Auf der Suche nach dem Allheilmittel oder die Aufgabe der Philosophie in einer Zeit der gefaehrdeten Wertevorstellungen, saopštenje na II internacionalnom Max-Scheler-kolokvijumu u Koelnu, 7-10. jun 1995.

Mensch und Gemeinschaft, saopštenje na V kolokvijumu o filozofiji Eugena Finka, Freiburg, 29. septembar - 1. oktobar 1995.

Поставангард в конце ХХ века, выступление на Международной конференции «Проблемы культуры в условиях новой экономической реальности», ГАУ, Москва, 16-18 ноября 1995 г.

Das Phänomen - lebendig oder tot? saopštenje na skupu Phenomenon as a Philosophical Problem, 8. april, 1997, Prag.

Schelers Deutung des Todes. Zu seiner Lehre von den letzten Dingen, saopštenje na III internacionalnom kongresu o Maksu Šeleru, Jena 25. maj 1997.

Möglichkeit der Phänomenologie am Ende des 20. Jhr., saopštenje na skupu Letonsko-nemačkog društva za filozofiju: Allgemeine und interkulturelle Aspekte der Selbstbestimmung der Philosophie, 20. septembar 1997, Riga (Letonija).

Kunst und Phänomenologie bei E. Husserl,  29. oktobar 1997. Reggio Emilia (Italija).

Eugen Finks Phänomenologie der Welt als Grundriss einer universalen postklassischen Ästhetik, 11. decembar 2005 (Freiburg/Br).

Zagonetnost sudbine filozofskog opstanka na tlu transcendentalne fenomenologije, Međunarodni znanstveni skup i okrugli sto: Politička, praktična filozofija i svet života u povodu 80. rođendana prof. emerit. dr Ante Pažanina, Fakultet političkih znanosti & Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb (Hrvatska), 21. maj 2010.

Исскуство периода, наступившего после конца искусства (предавање одржано по позиву), МГИМО-Университет, Москва (Русија) 23. april 2011. 

Na putu u Platonopolis, Filozofski simpozijum Živo filozofiranje povodom 70. rođendana Branka Despota, Zagreb (Hrvatska), 9. novembar 2012.

Večita pitanja na novom raskršću. Perspektive drugog početka filozofijeizlaganje na skupu 22. Dani Frane Petrića, Perspektive filozofije / Perspectives of Philosophie, Cres (Hrvatska), 22-25. septembar 2013. godine.

Философия музыки А.Ф. Лосева: на пути к новому пониманию бытия музыки, Mеждународная научная конференция: XIV «Лосевские чтения» : Tворчество А.Ф. Лосева в контексте отечественной и европейской культурной традиции, Москва (Русија),15. октобар 2013.

Kunstlosigkeit als Grundfrage der postklassischen Ästhetik, XXIII. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Philosophie 2014 in Münster: Geschichte – Gesellschaft – Geltung,  28. septembar – 2. oktobar 2014.

Pitanje obrazovanja na pragu novog varvarstva. Filozofski skup: Nacionalni identitet i Bolonjska koncepcija univerziteta, Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Pale 19. april 2019.

Kriza volje za obrazovanjem kao kriza kulture . Naučni skup Nauka i stvarnost (Filozofija, obrazovanje i smisao kulture), Filozofski  fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pale, 18. maj 2019.

Povratak pitanju filozofije. Naučni skup: Filozofija kao umijeće življenja, Matica srpska; odelenje u Crnoj Gori, Podgorica, 1-2. jun 2019.